Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden “Sharda Coaching & Training”; gevestigd te Berkel en Rodenrijs. Versie september 2018

A. Algemeen
In deze algemene voorwaarde wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

2. Opdrachtnemer: “Sharda Coaching & Training” gevestigd aan Hyacinthlaan 99, Berkel en Rodenrijs. 3. De “opdracht “ is de overeenkomst, die “Sharda Coaching & Training” aangaat met de opdrachtgever om enigerlei diensten te verlenen. De opdrachtgever verbindt zich aan de vergoedingen die verbonden zijn aan deze opdracht. 4. Het “werk” is de volgens de overeenkomst te verlenen diensten en/of werkzaamheden door of namens “Sharda Coaching & Training”

B. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van alle werkzaamheden worden aangegaan. 2. Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

C. Offertes en prijsopgaven
1. Alle gedane offertes c.q. prijsopgaven tot dienstverlening in welke vorm dan ook, zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes zijn geldig tot 1 maand na dagtekening. 2. Indien binnen 1 maand na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen is: “Sharda Coaching & Training” gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen. 3. Offertes van “Sharda Coaching & Training” zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. 4. “Sharda Coaching & Training” zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. 5. Door ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever bekend en akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden. 6. “Sharda Coaching & Training” is slechts gebonden, zoals zij mondeling of schriftelijk aanvaardt.

D. Uitvoering van de behandelingen
1. “Sharda Coaching & Training” bepaalt in overleg met opdrachtgever de wijze waarop de behandelingen worden uitgevoerd. 2. “Sharda Coaching & Training” heeft het recht werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te laten verrichten door derden. 3. Indien door “Sharda Coaching & Training” of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever, of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door medewerker in redelijkheid gewenste faciliteiten. 4. Het werk zal door “Sharda Coaching & Training” naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd. 5. ‘Sharda Coaching & Training” is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. 6. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door “Sharda Coaching & Training” geschiedt eerst nadat wederpartij hierover is geïnformeerd. 7. “Sharda Coaching & Training” heeft als plicht opdrachtgever door te verwijzen indien zij daartoe de noodzaak aanwezig acht.

E. Overmacht
1. In geval van overmacht is “Sharda Coaching & Training” gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan zolang op te schorten tot de overmacht veroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet, zonder dat de opdrachtgever rechten kan doen gelden op schadevergoeding van welke aard dan ook. 2. De door “Sharda Coaching & Training” verrichte prestaties, tot het moment dat de overmachtssituatie zich voordoet, dienen door de opdrachtgever gehonoreerd te worden.

F. Honorarium en betaling
1. “Sharda Coaching & Training” heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer. 2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijk tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. 3. Dienstverlening vindt in principe plaats tegen uurtarief, tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen is. 4. De geoffreerde tarieven zijn inclusief secretariaats-, reis-, verblijfs- en andere opdrachtgebonden kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, doch exclusief 21% BTW. Voor zover de kosten niet zijn inbegrepen, kunnen zij apart worden doorberekend. 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is “Sharda Coaching & Training” gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en “Sharda Coaching & Training” hierover andere afspraken hebben gemaakt. 6. Het honorarium en eventuele kosten zullen in de maand dat het werk start bij declaratie gefactureerd worden. Coachingstrajecten worden vooraf en ineens gefactureerd. 7. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals aangegeven in dit artikel. De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening volledig te zijn voldaan. 8. Na deze vervaldatum zal de wettelijke rente door opdrachtgever aan “Sharda Coaching & Training” verschuldigd zijn zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. 9. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair tot voldoening van de verschuldigde interest, evenals de door “Sharda Coaching & Training” gemaakte invorderingskosten c.q. administratiekosten en worden in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen. 10. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook voor zover de kosten de rechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150,–.

G. Reclame
1. Een reclame met betrekking tot de factuur dient schriftelijk binnen acht dagen na de verzenddatum van de factuur, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 2. Een reclame als in het eerste lid bedoelt, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met die factuur.

H. Aansprakelijkheid
1. “Sharda Coaching & Training” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het kader van de uitvoering van opdrachten. 2. Opdrachtgever vrijwaart “Sharda Coaching & Training” van verdergaande schadevergoedingseisen, zowel van zichzelf als van derden. Bedrijfsschade bij de opdrachtgever c.q. derde wordt in ieder geval volledig uitgesloten . 3. “Sharda Coaching & Training” is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan “Sharda Coaching & Training” , of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever. 4. “Sharda Coaching & Training” heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

I. Opzegging
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst tot opdracht te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder F, tweede lid van toepassing. 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

J. Opschorting
1. “Sharda Coaching & Training” is bevoegd om nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. 2. “Sharda Coaching & Training” is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die is veroorzaakt door de door de opschorting vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

K. Intellectuele eigendom
1. ‘Sharda Coaching & Training” behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever, voor zover hierop in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten, waaronder begrepen werkwijzen van “Sharda Coaching & Training”, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren.

L. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 2. In geval van enig geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is de rechtbank Rotterdam bevoegd van dit geschil kennis te nemen.

Sharda Chedi Hyacinthlaan 99 2651 PM Berkel en Rodenrijs Tel: 06-29429860

KvK-nummer – 72426012. BTW-id NL001719792B41

info @Shardacoaching.nl, www.Shardacoaching.nl