Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingsovereenkomsten tussen Sharda Coaching en Training en de deelnemer. Iedere deelnemer die een training aanschaft bij Sharda Coaching en Training, stemt in met deze voorwaarden.
 2. Een training van Sharda Coaching en Training bestaat uit een of meerdere trainingsdagen tezamen, op welke dag(en) Sharda Coaching en Training een opleiding verzorgt op een door Sharda Coaching en Training vastgestelde locatie. Waar in deze voorwaarden over “training” wordt gesproken, wordt het geheel aan trainingsdagen van een opleiding bedoeld.

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen Sharda Coaching en Training en de deelnemer komt tot stand door inschrijving via de website van Sharda Coaching en Training of het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Sharda Coaching en Training..

Betaling

 1. Sharda Coaching en Training brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De deelnemer dient de deelnamekosten binnen 30 dagen na inschrijving te voldoen. De deelnemer kan bij Sharda Coaching en Training informeren naar de mogelijkheden van een gespreide betaling.
 2. De reis- en verblijfkosten en eventuele overnachtingskosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de brochure of op de website van Sharda Coaching en Training wordt vermeld.

Annuleringskosten

 1. De deelnemer heeft – onder bepaalde voorwaarden – de mogelijkheid deelname aan een training te annuleren door een email te sturen naar info@shardacoaching.nl.
 2. Een deelnemer kan binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de inschrijving kosteloos annuleren, op voorwaarde dat de (eerste) trainingsdag nog niet heeft plaatsgevonden. Als de (eerste) trainingsdag al heeft plaatsgevonden, is annulering niet meer mogelijk.
 3. Als een deelnemer na 14 dagen na inschrijving, maar uiterlijk 31 kalenderdagen voorafgaand de eerste trainingsdag annuleert, is de deelnemer slechts de annuleringskosten ter hoogte van 10% van de totale deelnamekosten verschuldigd.
 4. Als annulering plaatsvindt minder dan 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de deelnemer zonder annulering niet aanwezig is bij de trainingsdagen, blijft de deelnemer de volledige deelnamekosten verschuldigd. Dit geldt ook indien gekozen is voor een gespreide betaling.
 5. Sharda Coaching en Training heeft de mogelijkheid om een training te annuleren, indien zich onvoldoende deelnemers hebben aangemeld. Sharda Coaching en Training maakt een annulering wegens te weinig deelnemers uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de eerste trainingsdag aan de deelnemers bekend. In een dergelijk geval is de deelnemer geen kosten verschuldigd. Indien een deelnemer reeds deelnamekosten heeft betaald, worden deze door Sharda Coaching en Training binnen vier weken terugbetaald. Er bestaat geen verplichting aan de zijde van Sharda Coaching en Training om daarnaast andere kosten aan de deelnemer te vergoeden.
 6. In geval een training door overmacht geen doorgang kan vinden, zal Sharda Coaching en Training zorgen voor een passend alternatief voor de deelnemer. Indien er geen passend alternatief beschikbaar is en Sharda Coaching en Training de training moet annuleren, betaalt Sharda Coaching en Training de reeds betaalde inschrijfgelden aan de deelnemer terug.
 7. In het geval van bijzondere omstandigheden kan Sharda Coaching en Training weigeren een deelnemer in te schrijven voor een training. Sharda Coaching en Training brengt de deelnemer hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Intellectuele Eigendom

Op alle door Sharda Coaching en Training uitgegeven trainingsmaterialen rust een auteursrecht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sharda Coaching en Training is het de deelnemer niet toegestaan om deze materialen te kopiëren of te verspreiden of op een andere wijze inbreuk te maken in het auteursrecht.

Aansprakelijkheid

 1. Sharda Coaching en Training spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, op een manier die voor de deelnemer prettig en veilig is. Het bezoeken van trainingsdagen verloopt op eigen risico van de deelnemer.
 2. Mocht een deelnemer schade hebben opgelopen tijdens een trainingsdag, dan is Sharda Coaching en Training alleen aansprakelijk voor tijdens de training geleden schade als die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Sharda Coaching en Training, maar maximaal ter hoogte van de door de deelnemer betaalde deelnamekosten.

Klachtenregeling

 1. Sharda Coaching en Training hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar trainingen en spant zich in om voor al haar deelnemers een waardevolle training te verzorgen. Mocht er desondanks een ontevredenheid zijn ontstaan over een gegeven training, dan nodigt Sharda Coaching en Training de deelnemer uit deze klacht bij Sharda Coaching en Training kenbaar te maken.
 2. Een deelnemer kan een klacht rechtstreeks melden door te bellen: 0629429860 of deze kan schriftelijk worden ingediend door een e-mail te verzenden naar info@shardacoaching.nl. Deelnemers krijgen binnen 14 dagen na ontvangt van hun telefonisch of schriftelijk ingediende klacht een inhoudelijke reactie van Sharda Coaching en Training.
 3. Als de deelnemer niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid om een externe klachtencommissie in te schakelen. Indien deze mogelijkheid bestaat, wordt de deelnemer hierop gewezen door Sharda Coaching en Training.

Privacy

 1. Sharda Coaching en Training en alle voor Sharda Coaching en Training werkzame trainers zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die de deelnemer voorafgaand of tijdens de training van Sharda Coaching en Training met Sharda Coaching en Training of diens trainers deelt.
 2. Sharda Coaching en Training verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Overige bepalingen

 1. Sharda Coaching en Training maakt tijdens de trainingen geen beelden van de deelnemer, tenzij de deelnemer hiervoor wordt gevraagd en hiermee uitdrukkelijk instemt.
 2. Op de overeenkomst tussen Sharda Coaching en Training en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.